top of page
Cerato1AW86.jpg

 5. Cerato

קרנן: אני מקשיב/ה לקול הפנימי שלי

מקור השיח קרנן (צרטו) בסין. בטיבט מכבדים את הפרח הכחול של השיח כסמל החכמה.
בתרופות הפרחים של ד"ר באך התמצית צרטו מתאימה לאנשים שחשים חוסר ביטחון בהחלטות שלהם. בחיפוש שלהם אחר אישורים וחיזוקים, הם חושפים את עצמם לדעות ולנקודות המבט החזקות של אנשים אחרים. הם עשויים לבסס את החלטותיהם על טיעונים שנעשו בידי אלו שהם מעריכים את דעותיהם.

בן אדם במצב של צרטו חושש להסתמך על הרגש שלו כאשר עליו להחליט החלטה ומאמין רק לשכל. כך הוא יטיל ספק על החלטות שהוא כבר עשה בדיעבד. הוא חושש לעשות טעויות. 


התמצית הפרחים צרטו עוזרת לזהות את הקול הפנימי שלנו ולהגיע להחלטות עצמאיות ולהיות שלמים איתן. הצורך לקבל שוב ושוב אישורים מהסביבה נחלש. אנחנו מתייעצים יותר עם הקול הפנימי שלנו מאשר עם האנשים מסביב. אנחנו מזהים שכל החכמה וכל התשובות נמצאות כבר בתוכנו. אנחנו מבינים שברוב המקרים המחשבה הראשונה נכונה לנו. 

צרטו גורם לתהליך של התבגרות פנימית וחיצונית. אנחנו מצליחים יותר בקלות להחליט החלטות עצמאיות ולהשתלט על הספקות שלנו.

השימוש בצרטו גורם לתהליך של התבגרות פנימית וחיצונית. אנחנו הופכים עצמאיים יותר ומצליחים יותר בקלות להשתלט על הספקות שלנו. אנו משתמשים יותר במודעות בידע האישי שלנו והופכים אותו כך לחכמה אמיתית. אנו זוכים ביותר אומץ לפעול בספונטניות, להחליט ולהעז לטעות.


התמצית מתאימה לילד שמתקשה להחליט – לדוגמה לילד אשר נוטה למחוק במבחן תשובה נכונה ולהחליף אותה בתשובה שגויה, או לילד ששואל לגבי כל דבר ומחפש אישורים מסביבתו על מעשיו. 

bottom of page